Skontaktuj się z nami

Adres
ul. Jasna 15
00-003 Warszawa
Polska

Telefon
+48 509 488 066

NIP: 5252415134
REGON: 141206608
KRS: 0000295100

Masz pytania? Napisz do nas.
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Okres ochrony dla osób sporządzających świadectwa energetyczne, korzystających z ubezpieczenia OC

Telefon: +48 509 488 066
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) dotyczy szkód wyrządzonych w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

 

  1. Przedmiotowe ubezpieczenie jest przewidziane dla osób, które wystawiają świadectwa (ubezpieczeni). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie czynności tych osób tj. ich działanie bądź zaniechanie w związku ze sporządzaniem świadectw a nie gotowy produkt w postaci świadectwa jako dokumentu. Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż nie jest to ubezpieczenie wystawiane dla świadectwa, tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla ściśle określonych osób na wypadek nienależytego wykonania umowy, tj. za wadliwe sporządzenie świadectw. Innymi słowy ubezpieczenie OC „nie idzie” za świadectwem. Jest przypisane ściśle określonej osobie, z czym wiążą się konsekwencje jak poniżej.
  2. Czym innym jest okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z OC a termin ważności świadectwa – są to zupełnie odrębne instytucje. Intencją ustawodawcy nie jest, aby okres ochrony ubezpieczeniowej pokrywał się z terminem ważności świadectwa (nie wynika to z żadnych przepisów). Gdyby przyjąć inaczej, byłoby to kuriozalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, iż świadectwa są ważne przez 10 lat. Ponadto należy pamiętać, iż jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa ( z uwagi na ryzyko zawodowe) a nie ubezpieczenie świadectwa na czas jego ważności!!! Okres ubezpieczenia z polisy to czas, w którym dana osoba może wykonywać czynności sporządzania świadectw. Tym samym nie mamy tu do czynienia z nierównym traktowaniem obywateli – chodzi wyłącznie o to, by termin sporządzenia świadectwa wypadł w czasie, kiedy osoba je sporządzająca była objęta ubezpieczeniem OC.
  3. W związku z wadliwym świadectwem istnieje ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości budynku i przez to może powstać szkoda. Szkoda ta może się ujawnić w jakimś czasie po sporządzeniu świadectwa, ale powstaje ona w każdym wypadku w momencie jego sporządzenia – na skutek faktycznych czynności, tj. działania bądź zaniechania osoby oceniającej ryzyko i wystawiającej takie świadectwo. Dlatego miarodajny dla przyjęcia odpowiedzialności jest termin sporządzenia świadectwa (termin powstania szkody) a nie termin jej ujawnienia. Obowiązującą polisą będzie zatem ta, która obejmowała w swym okresie datę sporządzenia świadectwa.
  4. Należy również zaznaczyć, iż tak jak długo dana osoba sporządza świadectwa, tak długo jest zobowiązana do posiadania OC. Fakt zaprzestania prowadzenia działalności w tym zakresie nie zwalnia jej z odpowiedzialności za błędne świadectwa sporządzone wcześniej. Ponadto jeśli dana osoba zaprzestała prowadzenia działalności związanej ze sporządzaniem świadectw nie musi wykupywać kolejnych ubezpieczeń OC aż do końca ważności sporządzonych przez siebie świadectw, gdyż te, na wypadek szkody, objęte są polisą ważną w dacie ich sporządzenia.

Skontaktuj się z nami:

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Zostaw nam wiadomość. Oddzwonimy!

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane