1. Odpowiedzialność cywilna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

 • TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego również wtedy, gdy sporządza on świadectwa charakterystyki energetycznej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze

szczegóły w OWU, sumy ubezpieczenia i składki umieszczone we wniosku (pobierz)

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki oraz numerem przynależności do portalu Termo4 należy przysłać faksem pod numer:(022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email)

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby lub firmy sporządzającej audyty efektywności energetycznej (pobierz)

2. Odpowiedzialność cywilna osoby lub firmy sporządzających audyty efektywności energetycznej

 • TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.


szczegóły w OWU, sumy ubezpieczenia i składki umieszczone we wniosku (pobierz)

Postanowienia dodatkowe:

 • w odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej UK/EO/000/01/05/12 (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia.
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe skierowane wobec niego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie. W odniesieniu do tych roszczeń ustanowiony zostaje sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.
 • Oferta ważna pod warunkiem braku szkód i roszczeń kierowanych do Ubezpieczonego z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej zawodowej w okresie 3 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki oraz numerem przynależności do portalu Termo4 należy przysłać faksem pod numer:(022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email)

 

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby lub firmy sporządzającej audyty efektywności energetycznej (pobierz)

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię