1. Odpowiedzialność cywilna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

 • TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego również wtedy, gdy sporządza on świadectwa charakterystyki energetycznej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze
 • szczegóły w OWU, sumy ubezpieczenia i składki umieszczone we wniosku (pobierz)

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki oraz zaświadczeniem o przynależności do ZAE należy przysłać faksem pod numer:(022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email)

 

Warunki Ubezpieczenia – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej (pobierz)

2. Odpowiedzialność cywilna osoby lub firmy sporządzających audyty efektywności energetycznej

 • TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

szczegóły w OWU, sumy ubezpieczenia i składki umieszczone we wniosku (pobierz)

Postanowienia dodatkowe:

 • w odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej UK/EO/000/01/05/12 (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia.
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe skierowane wobec niego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie. W odniesieniu do tych roszczeń ustanowiony zostaje sublimit w wysokości 10% Sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.
 • oferta ważna pod warunkiem braku szkód i roszczeń kierowanych do Ubezpieczonego z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej zawodowej w okresie 3 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki oraz zaświadczeniem o przynależności do ZAE należy przysłać faksem pod numer:(022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email)


Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby lub firmy sporządzającej audyty efektywności energetycznej (pobierz)

3. Odpowiedzialność cywilna związana ze sporządzaniem audytów termomodernizacyjnych i remontowych

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla osób sporządzających audyty termo modernizacyjne i remontowe w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:

 1. bez uwzględnienia ryzyka rażącego niedbalstwa
 2. z uwzględnieniem odpowiedzialności za ryzyko rażącego niedbalstwa

W każdym z powyższych wariantów dostępne są dwie sumy gwarancyjne 50 000 zł. i 100 000 zł.

Udział własny osoby ubezpieczonej wynosi 10 % szkody nie mniej niż 1000 zł

Składka ubezpieczeniowa wskazana we wniosku jest jednostkową tj. dotyczy jednej osoby fizycznej.

Zawarcie ubezpieczenia:

 1. Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek
 2. Opłacić składkę na wskazany we wniosku nr rachunku
 3. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem opłacenia składki oraz zaświadczeniem o przynależności do ZAE należy przysłać faksem pod numer: (022) 826 33 02 lub drogą e-mailową (po zeskanowaniu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie do Państwa wysłany pocztą i elektronicznie w formie skanu (jeżeli został podany adres email)

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby lub firmy sporządzającej audyty efektywności energetycznej (pobierz)

Uwaga !
Ubezpieczenie może zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna ale osobą ubezpieczoną jest zawsze osoba fizyczna – audytor. Jeżeli audyty sporządza osoba prawna (np. spółka z o.o.) – wówczas podaje dane firmy, ale jako osobę ubezpieczoną wpisuje dane osoby fizycznej wykonującej audyty. Jeżeli w firmie audyty sporządza kilka osób należy wskazać dane wszystkich osób sporządzających audyty. Składka ubezpieczeniowa wynosi wówczas iloczyn liczby audytorów oraz składki podstawowej.

 

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię