Zamów ofertę

OC/AC/NNW

Ubezpieczenia obowiązkowe OC pojazdów firmowych oraz dobrowolne AC obejmujące: uszkodzenie pojazdów, zniszczenie lub utratę wskutek wszelkich zdarzeń powstałych z winy kierowcy jak i osób trzecich np. kradzież. NNW – ubezpieczenie kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków do których doszło w Polsce lub za granicą.

OC działalności gospodarczej

Dobrowolne ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ogólnej.
Chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Chroni też poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na ubezpieczyciela zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczonego.

Grupowe NNW

Obejmuje pracowników lub członków organizacji, przy czym koszty ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.
Zapewnia wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, które często dotkliwie są odczuwane jako skutki zaistniałych wypadków.

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montażowych CAR/EAR

Ubezpieczenie skierowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych albo jednostek nie będących osobami prawnymi występującymi w roli:
zleceniodawcy/inwestora, generalnego wykonawcy lub podwykonawcy.
Oparte są o formułę wszystkich nienazwanych ryzyk „all risks". Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.

Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Celem tych ubezpieczeń jest zapewnienie poczucie bezpieczeństwa pracownikom i ich bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidywalnych wydarzeń losowych.

Budynków i środków obrotowych

Ubezpieczenie dobrowolne skierowane do firm.
Zakres ubezpieczenia środków trwałych i obrotowych obejmuje szkody będące następstwem np.: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna i innych wydarzeń losowych.

Gwarancje Ubezpieczeniowe

To ubezpieczenia dobrowolne wymagane przy przystępowaniu do przetargów.
Gwarancje ubezpieczeniowe to zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją. Są alternatywą dla gwarancji bankowych.

  • Wadialne

Stosowane są na wstępnym etapie organizacji przetargu.
Gwarancja zapłaty wadium umożliwia korzystanie przez firmę z gotówki, która w innym przypadku zostałaby „zamrożona”.

  • Należytego wykonania kontraktu.

Stosowane są na etapie realizacji. Umożliwiają zabezpieczenie interesu zleceniodawcy bez konieczności blokowania środków finansowych wykonawcy kontraktu.

  • Usunięcia wad i usterek.

Zabezpieczenie zapłaty określonej kwoty w przypadku nienależytego wykonania kontraktu (wady) lub gdy wykonawca nie usunął usterek na żądanie inwestorów.

Różnicy pomiędzy wartością samochodu a ceną nabycia – GAP

Ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu:

  • finansowy – pokrywa różnicę między wypłatą odszkodowania z AC a kwotą pozostałą do spłaty w ramach umowy (leasing, kredyt)
  • procentowy – poszkodowany otrzymuje dodatkowo do wypłaty z AC określony procent wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody nawet jeśli suma wypłat z AC i GAP przekracza wartość auta
  • fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy zwrotem z AC a pierwotną ceną zakupu pojazdu

Newsletter

Zapisz się już teraz aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie Hanza Consulting.

Adres e-mail
Imię